ข้อมูลภาพรวม
# คณะ จำนวนการประเมิน 2/2566
1 คณะบริหารศาสตร์ 1
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 57
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 74
4 คณะศิลปศาสตร์ 0
5 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 627
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 207